Branschdag Vård och omsorg

Famntagets arbetsgivarorganisation Sobona bjöd in till en temadag om vård- och omsorgsbranschens framtid. Dagen inleddes med en gemensam fika där branschrådsordförande Niels Elvhammar hälsade alla välkomna. Detta följdes upp av flera inspirerande föreläsningar.

Den röda tråden för dagen var att rikta blicken mot framtiden med fokus på möjligheter och utmaningar kopplat till aktuella frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsgivarfrågor och organisatoriska utmaningar. Bland annat så var Mats Tyrstryp, forskare vid Handelshögskolan på plats. Han pratade om hur man kan fylla organisatoriska tomrum med samverkan, innovationer och relationer. Sammantaget var det en mycket inspirerande dag!

***

Läs mer om Sobona

Utvecklingsprojekt med Karolinska Institutet

Famntaget har blivit inbjudna att delta i ett utvecklingsprojekt. Vår verksamhetschef Mari Eriksson berättar mer om detta.

Famntaget har fått förfrågan om att vara delaktig i ett utvecklingsprojekt. Vad handlar det om?
– Karolinska Institutet har tagit initiativ att inrätta ett Kompetenscentrum. Detta kompetenscentrum ska utgöra en fysisk och virtuell plats för samverkan som kan möta utmaningar över branschgränser nationellt och internationellt. Näringsliv, offentlig förvaltning, stora och små företag kan mötas. Utgångspunkten är att goda boenden och livsmiljöer är viktiga förutsättningar för äldres hälsa och välbefinnande.

Vad är det då som man ska utveckla?
– Det ska finnas tillgängliga och stödjande livsmiljöer för äldre. Det ska finnas goda bostäder för äldre oavsett funktionsförmåga. Vidare behövs nya insatser och tjänster inom äldreomsorgen. Det kan bland annat ske genom utbildning och en ny organisation för lärande och kompetensutveckling. Det behövs förutsättningar för att äldre ska kunna leva livet delaktiga fullt ut och ha möjlighet att påverka sin livsmiljö.

Mari 2017
Famntagets Verksamhetschef Mari Eriksson

Det låter som ett omfattande projekt. Varför gör man det här just nu?
– Ja, det är tänkt att pågå under flera år och att många aktörer ska vara med. Andelen äldre ökar, samtidigt som behoven och kraven från kommande generationer blir större.  Ingen samhällsaktör kan ensam möta de utmaningar som det innebär.

Hur kommer det sig att just Famntaget tillfrågas att vara med i projektet?
– En kontaktperson på KI (Karolinska institutet) känner till vår verksamhet och har ställt frågan till mig om jag och Famntaget vill hjälpa till med detta. Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra tjänster utifrån ett stort kundfokus. Vi är specialiserade på demenssjukdomar och kognitiv svikt och har vana att hantera kunder som kräver mycket hjälp. Man vill åt vår kunskap och den delar vi gärna med oss av i det här sammanhanget. Projektet har inte startat upp ännu så jag återkommer gärna när jag vet mer.

Tack Mari för information om detta synnerligen intressanta projekt! Vi kommer att följa upp vad som händer och berätta om det.

***

Vill du veta mer om Famntagets verksamhet? Klicka här 

KTH bjöd in till workshop

KTH bjöd in Famntaget att medverka vid en workshop hos Almega inom ramen för ett projekt finansierat av Vinnova och industriella partners: ”Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av ´IoT´ för produkter och tjänster.”

Temat för workshopen var: ”Kan beställare av omsorgstjänster och utförare av dessa tjänster själva hantera de tekniska ICT-baserade tjänsterna eller måste det finnas en ny roll en aktör som fungerar som integrator av de olika ICT-tjänster som kommer att finnas? En aktör som ser till att det bara är ett enda enhetligt gränssnitt mot beställare respektive utförare och som tar på sig uppgiften att integrera de olika tekniska systemen.”

Workshopen innehöll deltagare med olika professioner från olika delar av Sverige vilket utmynnade i givande innehållsrika diskussioner. Vi på Famntaget berättade bland annat hur vi som utförare av hemtjänst i Stockholm upplever nuläget och vilka hinder som finns.

***

Vad är IoT – Internet of Things (”Sakernas internet”)? Läs mer…

Vi gillar att vara äldre

Under torsdagen besökte Famntaget ett seminarium med temat ”Fler och fler blir äldre och äldre – hur planerar politiker och samhälle en bra vård och omsorg”. Ett väldigt intressant och välbesökt seminarium som arrangerades av 1,6 miljonerklubben och 2.6 miljonerklubben. Frågeställningar som diskuterades var: Är det dags att lyfta vård och omsorg ur politiken? Är vården/omsorgen för äldre underfinansierad? Vad innebär ett bra äldreboende? Panelen diskuterade och debatterade. Medverkade gjorde bland annat moderator Alexandra Charles, professor Gunnar Akner, överläkare Wilhelmina Hoffman (Demenscentrum) och Annelie Nordström (Kommunals ordförande).

Seminariet berörde problem och svårigheter med äldrevård och vad som kan förbättras. Det framkom också via en omfattande SIFO-undersökning med personer i åldrarna 20-80+ att många äldre upplever att de har ett bra liv – många mår som bäst mellan 60-70 år (www.älskaattåldras.se). Sämst mår personer inom gruppen 20-30 år. Intressant är att en stor andel av de tillfrågade själva anser att de har en positiv syn på åldrande samtidigt som de tror att majoriteten av människor i samhället har en negativ sådan. Detta är förstås någonting positivt som behöver lyftas fram i fler sammanhang. Hälsan är en viktig faktor för välmåendet och den påverkas förstås negativt med stigande ålder – samtidigt känner sig äldre personer generellt sett sig mer tillfredsställda med sitt liv där sociala kontakter är en av de största anledningarna till detta.

Älska att åldras

Paneldeltagarna på seminariet ”Fler och fler blir äldre och äldre – hur planerar politiker och samhälle en bra vård och omsorg”.

Vinster i välfärden och anhörigforskning  

Karin Kaloczy

Karin Kaloczy, Aleris (t h).

Idag var starten för Famntaget på Almedalsveckan. Först ut på dagordningen var Dagens Samhälle och deras utfrågning av Aleris Sverigechef Karin Kaloczy. Karin fick bland annat svara på hur hon tror att vinstdrivande välfärdsföretag påverkas om de rödgröna vinner valet i höst.  Hennes uppfattning är att det på kort sikt troligtvis inte sker någon förändring. Famntaget tror inte heller att förutsättningarna försämras på grund av ett maktskifte. På eftermiddagen fick även Karin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande (S) svara på frågor om vinstsyftande välfärdsföretag. Hennes uppfattning är att vinsterna ska återinvesteras i verksamheten. Frågan om vinster i välfärden är högaktuell inför valet i höst och vi kommer fortsatt bevaka vad som händer i ämnet.

Vi har under dagen också tagit del av en del forskning kring anhöriga till äldre på ett seminarium med namnet Äldreomsorgens åtstramningar – konsekvenser för de medelålders barnen. Seminariet handlade till stor del om anhörigas insatser för att hjälpa till med vård, omsorg och andra tjänster. Professorn Marta Szebehely som höll i seminariet har lång och gedigen erfarenhet av forskning inom detta område. Under seminariet visade hon att antalet äldreboenden har sjunkigt kraftigt samtidigt som hemtjänstens insatser har ökat och de anhöriga får hjälpa till i allt större utsträckning. Det framkom bland annat att fler anhöriga är missnöjda med hemtjänst än med äldreboenden. Famntaget tycker att det finns stora förbättringsmöjligheter för alla inblandade och att hemtjänsten utför ett viktigt jobb som ofta beskrivs alldeles för negativt.

Marta Szebehely

Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot omsorg.