Resultatet från kundenkäten

Vi är glada över att för första gången ha genomfört vår egen enkät över kundnöjdhet!

Famntagets kundenkät 2014 besvarades av 89 personer vilket innebär en svarsfrekvens på 90 %. Enkäten gick ut till alla kunder och har fyllts i av kund tillsammans med Famntagets medarbetare.

Enkätsammanställningen visar att våra kunder är särskilt nöjda med den respekt och bemötande som våra medarbetare visar dem. 63 % instämmer helt i påståendet ”Famntagets medarbetare respekterar mig” och 60 % instämmer helt i påståendet ”Jag får ett bra bemötande av Famntagets medarbetare”. Enkäten visar även att våra kunder i hög grad känner tillit till oss och att de känner sig trygga med sin hemtjänst.

Enkäten visar också på förbättringsområden. Ett av dem är kontinuiteten. Kunderna önskar att det är samma personer som kommer hem till dem. Enkätresultatet visar att vi behöver bli bättre på att passa tider. Det framgår också att våra kunder tycker det är viktigt att få vara delaktiga i hur hemtjänsten utformas och planeras.

Klicka här för att se den fullständiga sammanställningen av resultatet!